تبلیغات
قرآن کتاب روشنگر

قرآن کتاب روشنگر
 
قالب وبلاگ
نویسندگان

 

طبیعت در قرآن

جایگاه طبیعت در قرآن را می توان چه از لحاظ ظاهری، آماری و چه معنایی در چندین بخش برشمرد. از لحاظ لغوی در یک دسته بندی به صورت ۱.عینی ۲.علی- عینی ۳.علوم طبیعی می باشد. (به یاری از "تفسیر نمونه، ۲۷ جلدی)

عینی: عناصر طبیعی که با مشاهده می توان آنها را درک کرد.

۱- آب: دریا رود، آب؛ ۲- باد؛ ۳- خورشید و ستارگان: ماه، ستارگان، خورشید، کهکشان، شهاب؛ ۴- خاک: فلزات ، عناصر معمولی، کوهها، زمین، دره، خاک.؛ ۵- جانداران: الف. گیاهان: جنگل، گیاهان   ب: حیوانات؛‌ ۶- آسمان؛ ۷- آتش

 

علی و عینی: عواملی از عناصر طبیعی که بر اساس علیت پدید آمده اند با این که از عناصر طبیعی به شمار می آیند ولی در جایگاه دوم قرار دارند.

 

۱- آب: جزرو مد، سیل، باران، صاعقه، تگرگ، سراب، گرداب؛ ۲- باد: نسیم، طوفان، گردباد؛ ۳- خورشید و ستارگان: خسوف، کسوف، نور، سایه؛ ۴- خاک: زلزله، فسیل؛ ۵- آسمان: رنگین کمان، جو، ابر، شفق و فلق ۶- آتش: آتشفشان، گرما، سرما؛ ۷- جانداران

 

علوم طبیعی: علوم مربوطه با عناصر طبیعی که به صورت کلی تقسیم شده است.

 

۱- آفرینش و رشد؛ ۲- زوجیت؛ ۳- تعادل؛ ۴- جاذبه؛ ۵- انعکاس؛ ۶- سال و ماه؛ ۷- شب و روز                                 

 

عینی

۱-       آب

 

ندگی در اعماق دریاها رحمن ۲۵-۱۹
رودهای عظیم دریایی رحمن ۲۵-۱۹
منافع و مواهب دریاها نحل ۱۸-۱۴    ناظر ۱۲-۱۱   یس ۴۰-۳۷
دریا با ذخائر گرانبها  رحمن ۲۵-۱۹
دریا ، دیار عجائب رحمن ۲۵-۱۹
دریای آب شیرین و شور در کنار هم فرقان ۵۵-۵۱      رحمن ۲۵-۱۹
دریاها و حائل بین آنها نحل ۶۴-۶۰
عدم یکسان بودن دریای شور و شیرین فاظر ۱۲-۱۱
مکان دریای آب شیرین فاطر ۱۲-۱۱
فوائد آب نحل ۶۷-۶۵    فرقان ۵۰-۴۵    سجده  ۳۰-۲۶
آب اولین موجود عالم نور ۴۵-۴۳
آب اساس همه موجودات لقمان ۱۱-۱۰
نقش آب در زندگی بشر واقعه ۷۴-۶۸
آب مهمترین مایه حیات عبس ۳۲-۲۴

 

۲- باد

بادهای منظم             

بادهای منظم  
بشارت های فراوان بادها روم ۵۰-۴۶
چگونگی وزش باد شوری ۳۶-۳۲
بادهای زاینده و نازا زاریات ۴۶-۳۸
فوائد بادها ابراهیم ۱۸     فرقان ۵۰-۴۵   نحل ۶۴-۶۰  ناظر ۱۰-۸   جائیه ۶-۱

 

 

۳- خورشید و ستارگان ....

 

کره ماه  بقره ۱۸۹   یونس  ۶ – ۵   یس ۴۰-۳۷
منزلگاه ماه یونس ۶-۵     یس ۴۰-۳۷
کره خورشید نساء ۱۷۱
نفس خورشید در عالم حیات شمس ۱۰-۱
چراغ نورانی و حرارت سنجش  بنا  ۱۶-۶
خورشید کره دانه و سوزان تکویز ۹-۱
خاموشی تندریجی خورشید تکویر ۹-۱
خورشید کانون حیات بخش منظومه ماه تکویر ۱۴-۱۰
سازنده ترین نفس خورشید در زندگی موجودات زنده  شمس ۱۰-۱
سنگهای ستاره سفری نجم ۴۹-۴۲
نجم ثابت طارق ۱۰-۱
قمرهای زمل طارق ۱۰-۱
کرات آسمانی بقره ۵۰
برجهای آسمانی و نظم دقیق سیر خورشید و ماه فرقان ۶۲-۶۰
عدد کرات نردیشیان لقمان ۳۰-۲۵
پیوند حکم کرات با یکدیگر زاریات ۱۴-۷
تعداد کرات که به گرد خورشید گردش می کنند طلاق ۱۲
تفاوت مقدار روز در کرات آسمانی ممارح ۷-۴
نظم دقیق در تمام کرات نازعات ۳۳-۲۷
خورشید و ماه انعام ۹۶-۹۵   انساء ۳۳-۳۰   لقمان ۳۰-۲۵  فاطر ۱۴-۱۳    زمر ۴۳-۴۱   مصلت ۳۹-۳۷ رحمن ۶-۱
پوشیدن بودن زمینی بر اثر بارانهای سیلابی انعام ۹۲    شورا ۸-۶
منزلگاه خورشید و ماه حجر ۱۸-۱۶
خورشید و ماه در فلک خود شناورند یس ۴۰-۳۷
کهکشانها ملک ۵-۱
پیدایش منظومه شمسی قمر ۳-۱
منظومه شمسی ماه رحمن ۶-۱
پنج ستاره منظومه شمسی تکویر ۲۵-۱۵
کهکشانها انشقاق ۹-۱
شهابها و وزن آنها انبیاء ۳۳-۳۰
شهاب چیست نحل ۱۴-۷    جن ۱۰-۷
قطعات سنگهای عظیم آسمانی قمر ۳-۱
شهابها قمر ۳-۱                ملک ۵-۱       حجر ۱۸-۱۶    
ستارگان ثبابت  و سیارات انعام ۹۷
منظره زیبا و شاعرانه ستارگان آسمان حجر ۱۸-۱۶    نباتات ۱۰-۶
فوائد ستارگان نحل ۱۸-۱۴
اشکال فلکی نحل ۱۸-۱۴    فرقان ۶۲-۶۰   سرج ۹-۱
حرکت زمین اجرام فلکی فرقان ۲-۱
یکی از صورتها فلکی یس ۴۰-۳۷
نام صورتهای دوازده گانه فلکی بروح ۹-۱
ستارگان مسکونی آسمان شوری ۳۳-۲۷
تعداد ستارگانی که با چشم دیده می شود حاقه ۴۳-۳۸
چند دسته از ستارگان نازعات ۵-۱
نجوم متحیره تکوبر ۲۵-۵
ستاره ثریا و شمری نجم ۴-۱

 

۴-خاک

 

گسترش زمینی نازعنات ۳-۲۷
عظمت زمینی ق ۱۱-۶
نکات زمینی شناسی رعد ۴-۱
اسرار کره خاکی ق ۵-۱
زمین بقره  ۳۳-۳۰    حجم ۶۶-۶۳  نحل ۶۴-۶۰
زمین در مراحل اولیه شمس ۱۰-۱
شکافتن زمین عبس ۳۲-۲۴
کره زمین محلی آرام مطمئن و محفوظ ذاریات ۵۱-۴۷
ارامش زمین الرحمن ۱۳-۷
زمین کهواره ای برای انسان زخرف ۱۴-۹       نبا ۱۶-۶
رام بودن زمین قلم ۷-۱
زمین به منزله فرش نوح ۲۰-۱۵
کره زمین و سطح بودن آن نماشیه ۲۶-۱۷
درون کره زمین مذاب و سوزان است سبا ۶-۹
جذب سنگهای سرگردان آسمانی به زمین سبا ۹-۶
زمین و رنده شدن آن فاطر ۱۰-۸
نازکی طبیعت اصلی زمین یس ۴۰-۳۸
تنظیم عوامل طبیعی در زمین زاریات ۲۳-۲۰
جو انعام ۹۶-۹۵ بقره ۳۳-۳۰  انعام۱۲۷-۱۲۵
اکسیژن فرقان ۲-۱
اهمیت خاک حجر ۴۴-۲۶
فوائد خاک نباء ۳۳-۲۸
خاک سرچشمه برکات اعراف ۱۸-۱۱
خاک برتر از آتش جل ۸۳-۷۱
فلسفه آفرینش کوکها لقمان ۱۱-۱۰
عوامل پیدایش کوه ها رعد ۴-۱      حجر ۲۱-۱۹      علی ۱۹-۱۴    نحل ۱۸-۱۴    نحل ۶۴-۶۰    مصلت ۱۲-۹     نبا ۱۶۶     نازعات ۳۳-۲۷   علی ۱۹-۱۴  ق ۱۱-۶    مرسلات ۲۸-۱۶
حرکت کوهها نحل ۸۸-۸۶
کوه و تنوع آن ها ناطر ۲۸-۲۷
کوههای بلند نور ۴۵-۴۳
ویژگی پوسته زمین ملک ۱۸-۱۵
حرکت زمین شمس ۱۰-۱
سرعت حرکت زمین به دور خود و خورشید رحمن ۱۳-۷     نحل ۸۸-۸۶
سنگها مرکب از میلیاردها اتم ؟ ۱۸-۶

 

۵- جانداران

 

تنوع گیاهان از آب واحد یونس ۲۷-۲۶
غذای موجودات زنده در اعماق دریا هود ۶
همکاری حیوانات دریا با پرندگان هود ۶
زوجیت موجودات جهان یس ۳۶-۳۳
چهره های متنوع حیات نور ۴۵-۴۳
اقسام پنجگانه حیات انفال ۲۶-۲۴
مهمترین لحظه حیات در یک گیاه انعام ۹۶-۹۵
رشد گیاه انعام ۹۹-۹۸
عمل نخاع در گیاهان انعام ۹۹-۹۸
گیاهان مهمترین عامل زندگی بشر حجر ۲۱-۱۹
کربن گیری گیاهان از هوا یس ۸۰
تشکیلات ساختمان یک گیاه واقعه ۶۷-۶۳
نکات گیاه شناسی رعد ۴-۱
درختان نحل ۶۴-۶۰
هدف آفرینش درختان یس ۴۰-۳۷
شباهت و تفاوت درخت زیتون و انار انعام ۹۹-۹۸    انعام ۱۴۱
درخت زیتون نور ۳۸-۳۵
درخت خرما رحمن ۱۳-۷
علم زمین شناسی رعد ۴-۱
زمین و راههای و آب و گیاهان طه ۵۵-۴۹
نشانه برای تشخیص راه بر روی زمین نحل ۱۸-۱۴    انبیاء ۳۳-۳۰
فوائد درخت خرما رحمن ۶۹-۶۲
علت آتش سوزی در جنگلها یس ۸۰
درختی که تمام فصول سال سرسبز است ابراهیم ۲۷-۲۴
میوه ها نحل ۶۷-۶۵
انواع مختلف میوه فاطر ۲۸-۲۷
خلقت عجیب انار انعام ۹۹-۹۸
خرما و انگور مومنون  ۲۲-۱۷
سوگند خدا به انجیر و زیتون تین ۸-۱

 

۶- آسمان

 

آسمان و زمین و پرکات آنها نحل ۶۴-۶۰
آسمانها و زمین و عظمت آن روم ۲۲-۲۰   شوری ۳۱-۲۷    جاشیه ۶-۷
برپایی آسمان و زمین روم ۲۵-۲۳
منظور از آسمان بقره ۳۳-۳۰    بقره ۴۸-۴۷    انعام ۳۳-۳۰
رنگ آسمان بقره ۳۳-۳۰
عظمت آسمان جاشیه ۶-۱    ق ۱۱-۶     نماشیه ۲۶-۱۷
آسمانها با ستارگان و شهابها مصلحت ۱۲-۹
زینت آسمان بوسیله ستارگان صافات ۱۰-۶
سقف آسمان بقره ۳۳-۳۰
آسمان یا سقف محفوظ انبیا ۳۳-۳۰
آسمان سقف محکم انبیا ۳۳-۳۰
تفسیر قرآن از آسمان طور ۸-۱
آسمان ضمیمه بزرگ الهی مومن ۶۶-۶۴
آسمانها با ستونی نامرئنی لقمان ۱۱-۱۰
آسمانها در حال گسترش ذاریات ۵۵-۴۷
برافراشتن شدن آسمان نازعات ۳۳-۲۷
آسمانها هفت گانه بقره ۴۸-۴۷     مومنون ۲۲-۱۷   ملک ۵-۱           نوح ۲۰-۱۵      بنا ۱۶-۶
دو قشر روئیدن زمین مومنون ۲۲-۱۷    رمز ۲۲-۲۱   ملک ۳۰-۲۸
قشر خارجی کره زمین فرقان ۲-۱

 

 

علی و عینی

۱-       آب

 

نظام بارش باران مجلس ۳۲-۲۴
فوائد باران انعام ۹۹-۹۸   نحل ۱۳-۹  مومنون ۲۲-۱۷ روم ۵۰-۴۶    لقمان ۱۱-۱۰    سجده ۳۰-۲۶رمر ۲۲-۲۱    ق ۱۱-۶    بناء ۱۶-۶   مجلس۳۲-۲۴
باران احیا کننده زمینهای مرده نحل ۶۷-۶۵    روم ۲۵-۲۳    مصلحت ۳۹-۳۷    زخرف ۱۴-۹    حانیه ۶-۱   ق ۱۱-۶
صاعقه اعراف ۱۴۳   ذاریات ۴۶-۳۸
خط صاعقه در بیابان بیشتر از کوهستان بقره ۲۹-۲۸
صاعقه با لرزه شدید اعراف ۱۵۶-۱۵۵
صدای صاعقه نابود کننده جمعیتی هود ۵۷-۵۳
برکات رعد و برق رعد ۱۵-۱۲
دانه های تگرگ نور ۴۵-۴۳        نور ۴۵-۴۳
باران، رحمت است نحل ۱۶-۱۵      قصصی ۱۷-۱۴    مصلحت ۵۴-۵۳
مراحل تشکیل باران شوری ۳۱-۲۷
باران از ابرهای باران زا بناء ۱۶-۶
سراب نبا ۲۰-۱۷
ماده انرژی زا از میان آب و خاک و هوا یس ۸۰
آب قابل اشتعال تکویر ۹-۱

 

۲-       باد

 

شنهای روان و بادهای حاصب ملک ۱۸-۱۵
گردباد بقره ۲۶۷

 

۳-       خورشید و ستارگان

 

لطام نور و ظلمت یونس ۶۸-۶۶ مومن۶۳-۶۰ جائیه ۶-۱ نارعات ۳۳-۲۷   یس ۴۰-۳۷   الیل ۱۱-۱    زمر ۵-۴
سایه رعد ۱۵-۱۲
سه نفس سایه در زندگی نحل ۵۰-۴۸
نیار به سایه نحل ۸۳-۷۸    
حرکت سایه ها  فرقان ۵-۴۵
نورآفتاب مرکب از رنگ یونس ۶-۵
فایده های نور خورشید یونس ۶-۵    یونس ۳۳-۳۱   نور ۳۸-۳۵
احتیاج بدن به نور قصص ۷۵-۷۱
نور مبدا هر گونه حیات و حرکت فاطر ۲۳-۱۹
نور لطیف ترین موجود جهان یس ۴۰-۳۷
محاسبه نور و حرارت خورشید بناء ۱۶-۶
حرکت دورانی و جریانی خورشید یس ۴۰-۳۷
سیل عظیم شمال و سیل عظیم جنوبی خورشید رحمن ۱۸-۱۴
تغییر چراغ درباره خورشید و نور در مورد ماه فرقان ۶۲-۶۰     نوح ۲۰-۱۵
نور خورشید ذاتی و نور ماه اکتسابی یونس ۶-۵
یس یعنی خسوف و کسوف قمر ۵۵-۴۷
خواص نور نور ۳۸-۳۵
مقدار سیر نور نجم ۴۲-۴۹
عدم دید جسم و دیدن رنگ آن انعام ۱۰۳-۱۰۰

 

۴-       خاک

 

آثار موجودات زنده نخستین بصورت فسیل عنکبوت ۲۳-۲۰

 

۵-       آسمان

 

قوائد ابر نور ۴۵-۴۳

 

......

 

علوم طبیعی

۱- آفرینش و رشد

 

آفرینش آدم از خاک السجده ۹-۶   رحمن ۱۸-۱۴
رویانیدن دانه ها از زمین عبس ۳۲-۲۴
جدا شدن زمین از خورشید بصورت گوی آتش اعراف ۱۸-۱۱
جهان در آغاز آفرینش بصورت دود بود فصلت ۱۲-۹
انبساط جهان ذاریات ۴۷-۵۱
دورانهای شش گانه خلقت اعراف ۵۴

 

۲- زوجیت

 

زوجیت در گیاهان انعام ۹۹-۹۸

 

۳- تعادل

 

تعادل بین گیاه کاکتوس و حشره ضد آن فرقان ۲-۱
تعادل بین موجودات جهان فرقان ۲-۱
تعادل بین اکسیژن و اسید کربنیک فرقان ۲-۱

 

۴- جاذبه

 

فوائد جذر و مد فرقان ۵۴-۵۱
سرعت امواج جاذبه اسراء ۱
مسئله جاذبه زمین اسراء ۹۵-۹۴
نظم ناشی از تعادل نیروی جاذبه و دافعه زمین فاطر ۴۱-۳۹
نیروی جاذبه و گریز از مرکز انعام ۹۶-۹۵

 

۵- انعکاس

 

عکس در آینه نساء ۱۷۱

 

۶- سال و ماه

 

سال و ماه  توبه ۳۶
حرکات خورشید ابراهیم ۳۴-۳۱
حرکت دورانی خورشید ناظر ۱۴-۱۳          یس ۴۰-۳۸
سال شمسی و خورشید یس ۴۰-۳۷
شرق و غرب در نظام جهان رحمن ۱۸-۱۴   معارج  ۴۱-۳۶  بقره ۲۷۴        اعراف ۵۴

 

۷- شب و روز

 

شب و روز و نظامهای آن انبیاء   ۳۳-۳۰     جم ۶۲-۶۰  مومنون ۸۰-۷۵    یونس ۶-۵         رعد ۴-۱    اسرا ۴۸-۴۵     انبیاء  ۳۳-۳۰      جم   ۶۲-۶۰   مومنون  ۸۰-۷۵       نور ۴۵-۴۳     خارقان ۲-۱   فرقان ۶۲-۶۰    نحل ۸۸-۸۶    فرقان ۵۰-۴۵    فرقان ۶۲-۶۰     نحل ۸۸-۸۶    فرقان ۵۰-۴۵    لقمان ۳۰- ۲۵       نحل ۸۸-۸۶    مصص  ۷۵-۷۱      ناظر ۱۴-۱۳     یس ۴۰-۳۷    زمر ۵-۴      حدید ۶-۴    بنا ۱۶-۶    شمس ۱۰-۱      لیل ۱۱-۱   یس  ۴۰-۳۷
بحر صادق و فجر کاذب فجر ۵-۱
فایده شب و روز   نحل ۸۸-۸۶  مومن ۶۳-۶۰   فصلت ۳۹-۳۷
شب   شمس ۱۰-۱   تکویر ۲۵-۱۵  قدیر ۵-۱      حجر۵-۱
فایده شب انعام ۹۶-۹۵   نبا ۱۶-۶  الیل ۱۱-۱
رابطه شب با آرامش صف ۱۳-
۱۰

 به نقل از:قرآن و طبیعتhttp://fatemeh48.blogfa.com   

طبقه بندی: قرآن و طبیعت،
دنبالک ها: قرآن و طبیعت،
[ دوشنبه 18 شهریور 1392 ] [ 08:52 ب.ظ ] [ م ر ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


قران و طبیعت

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

  • مشهد
  • وبلاگ من
  • کارت شارژ همراه اول